Regler for  karaktergivning m.m.


Karaktergivning af jagterne:

Til støtte for bestyrelsens årlige bestemmelse af vinderen af vandrepræmien "Årets Jagt" bedes medlemmerne/jagtdeltagerne om på bagsiden af jagtchecken at tilkendegive kvaliteten af den umiddelbart foregående jagt. Medlemmernes vurdering bedes tilkendegivet med karaktererne 1 - 10 efter følgende kriterie:
  
  8 - 10: Fremragende.
  5 - 7: Over middel.
  3 - 4: Middel.
  1 - 2: Under middel.
 
Medlemmerne bedes erindre følgende:
 
Jagten skal altid godkendes af et bestyrelsesmedlem.

Supplerende oplysninger og bekræftelse af programpunkters gennemførelse fås ved telefonisk tilmelding.

Deltagelse på hingst er forbudt.

Udgifter til materiel m.v. kan afholdes efter indhentet accept hos kasserer Kim Schewing-Christensen, eller hos formanden, Jens Laursen.                   

OBS! Kun jagter arrangeret af J.J.R. er tællende, i henhold til bestemmelser om ordensbånd, dateret februar 1994.

Udarbejdelse af referat af enhver jagt påhviler jagtens master eller een af ham/hende udpeget rytter i feltet.

Referat af jagten skal være klubben i hænde senest 10 dage efter hver jagt.
Mail til webmaster finn@ebbestrup.net
Man bedes venligst overholde denne tidsfrist, da der ikke vil blive givet dispensation.

For at lette kassererens arbejde bedes medlemmerne ved sæson-start købe 10 jagtchecks til kr. 1000,- enkeltchecks kr. 125,-
Eksisterende jagtchecks opbruges uden mer betaling

Jagtuniform, rød jakke, hvide bukser og sikkerhedshjælp med 3 punkts hagerem.

At kun heste, der er vaccineret i henhold til gældende regler, må deltage i jagter.